Telerau Gwasanaeth (“Telerau”)

Diweddarwyd ddiwethaf: Ionawr 5ed, 2021

Darllenwch y Telerau Gwasanaeth hyn (“Telerau”, “Telerau Gwasanaeth”) yn ofalus cyn defnyddio gwefan https://gamepron.com (y “Gwasanaeth”).

Mae eich mynediad i'r Gwasanaeth a'i ddefnyddio yn cael ei gyflyru ar eich bod yn derbyn a chydymffurfio â'r Telerau hyn. Mae'r Telerau hyn yn berthnasol i bob ymwelydd, defnyddwyr ac eraill sy'n defnyddio'r Gwasanaeth.

Drwy ddefnyddio neu ddefnyddio'r Gwasanaeth rydych chi'n cytuno bod y Telerau hyn yn rhwymo. Os ydych yn anghytuno ag unrhyw ran o'r telerau, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio'r Gwasanaeth.

Telerau ac Amodau Cyffredinol                                        

 • Rhaid i chi ddarparu gwybodaeth ddilys sydd ei hangen i gwblhau'r broses arwyddo.
 • Ni fydd y Gwasanaeth yn gyfrifol am unrhyw golli data, datgelu data neu ddifrod a achosir a fydd yn deillio o beidio â sicrhau eich cyfrinair a'ch cyfrif.
 • Rhaid i chi beidio â thorri unrhyw gyfraith na gwneud unrhyw ddefnydd anawdurdodedig neu anghyfreithlon wrth, a thrwy, ddefnyddio'r gwasanaeth.
 • Byddwch yn gyfrifol am yr holl gynnwys a gweithgaredd sy'n cael eu dal o dan eich cyfrif.
 • Rhaid i chi fod yn 15 oed neu'n hŷn i ddefnyddio'r Gwasanaeth hwn.
 • Mae cefnogaeth ar gael i ddeiliaid talu cyfrifon yn unig trwy ein fforymau gwefan.
 • Mae eich defnydd o'r Gwasanaeth ar eich risg chi yn unig. Darperir y gwasanaeth ar sail “fel y mae”.
 • Rhaid i chi beidio ag ailwerthu, copïo na dyblygu'r gwasanaeth, nac unrhyw ran ohono, heb ganiatâd ysgrifenedig y Gwasanaeth.
 • Gamepron. nid yw'n gwarantu y bydd y gwasanaeth yn ateb eich anghenion, yn rhydd o wallau, yn ddiogel neu y bydd ar gael bob amser.
 • Mae gan y Gwasanaeth ei hawliau i gael gwared ar unrhyw gynnwys yr ydym yn anghyfreithlon neu'n dramgwyddus, neu i beidio â chael gwared arno. Fodd bynnag, bydd unrhyw gamdriniaeth neu fygythiad ysgrifenedig a wneir mewn cyfrif yn arwain at derfynu'r cyfrif hwnnw ar unwaith.
 • Rydych yn deall ac yn cytuno'n benodol na fydd y Gwasanaeth yn atebol am unrhyw iawndal uniongyrchol neu anuniongyrchol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i iawndal am golli data, elw, neu golledion anghyffyrddadwy eraill sy'n deillio o ddefnydd uniongyrchol neu anuniongyrchol y gwasanaeth.
 • Rydych yn cytuno i indemnio a dal yn ddiniwed Y Gwasanaeth a'i gysylltiadau, swyddogion, asiantau a gweithwyr yn erbyn colled neu fygythiad o golled neu gost oherwydd atebolrwydd neu atebolrwydd posibl y Gwasanaeth am unrhyw hawliadau am iawndal neu'n deillio ohonynt. Mewn achos o'r fath, bydd y Gwasanaeth yn rhoi rhybudd ysgrifenedig i chi o hawliad, siwt neu weithred o'r fath.

Mynediad a Pherthynas____________________________          

 • Rydych yn cytuno nad ydych yn gyflogai i Microsoft, The Coalition, Nexon, Wargaming, Ubisoft, Studio Wildcard, Electronic Arts, DICE, Reto-Moto, Rockstar, Gemau 2K, Activision, neu Offworld Industries, ac nid ydych yn aelod o deulu nac yn gydnabod o'r uchod.
 • Rydych yn cytuno nad ydych yn gyflogai i unrhyw gwmni cyfreithiol sydd wedi'i gontractio â Microsoft, The Coalition, Nexon, Wargaming, Ubisoft, Studio Wildcard, Electronic Arts, DICE, Reto-Moto, Rockstar, 2K Games, Activision, neu Offworld Industries ac nid ydych yn a aelod o deulu neu gydnabod y cwmni hwnnw.
 • Rydych yn cytuno nad ydych yn gyflogai i unrhyw gwmni sy'n cynnig gwasanaeth gwrth-dwyllo gan gynnwys Punkbuster, Falf, GameBlocks, Battleye neu EasyAntiCheat, ac nid ydych yn aelod o'r teulu nac yn gyfarwydd â'r uchod.
 • Nid ydych chi'n gyflogai i unrhyw stiwdio datblygu gemau.
 • Nid ydych yn prynu o'n gwefan at unrhyw ddibenion ymchwilio.
 • Rydych yn cytuno i beidio â dynwared person arall.
 • Ni chewch gyrchu'r Gwasanaeth, gwefan, fforymau na meddalwedd y Gwasanaeth os yw unrhyw un o'r telerau uchod yn berthnasol i chi.
 • Os ydych chi'n torri unrhyw un o'r telerau uchod, rydych chi'n cytuno i dalu $ 30,000 USD i Gamepron am bob mewngofnodi i'n meddalwedd a'n fforymau.
 • Gamepron. ni fydd yn atebol mewn unrhyw achos am unrhyw iawndal uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol, arbennig, cosbol neu ganlyniadol o unrhyw natur, a achosir gan gynnwys neu fynediad i'r wefan.

Allweddi CD, allweddi Licenese, Allweddi Cynnyrch_____________________________ 

 • Eich cyfrifoldeb chi eich hun yn llwyr yw unrhyw un o'ch cyfrifon gêm, cyfrifon ar-lein, gemau, allweddi a chyfrifiadur. Os ydych chi'n defnyddio neu'n cam-drin ein meddalwedd ac yn cael eich gwahardd, mae'n cael ei ystyried yn gyfrifoldeb i chi'ch hun.
 • Pan fyddwch chi'n prynu gwasanaeth tanysgrifio o'n gwefan, bydd y tanysgrifiad yn cychwyn pan fyddwn ni'n cadarnhau'ch taliad. Bydd y tanysgrifiad yn dod i ben ar ddiwedd y cyfnod a brynwyd; Nid ydym yn rhewi tanysgrifiadau o dan unrhyw dymor, oni bai ein bod yn nodi hynny'n benodol. Os ydych wedi prynu tanysgrifiad parhaus sy'n adnewyddu ar ddiwedd pob mis gallwch ganslo hwn trwy ein tudalen siop fel na chewch fil am y mis nesaf. Gall tanysgrifiadau roi trwydded gyfyngedig gyfyngedig i ddefnyddio meddalwedd sydd ond yn hygyrch i ddefnyddwyr grŵp defnyddwyr VIP penodol, ond gall y mynediad hwn fod yn destun terfynu, amser segur cynnal a chadw neu derfynu. Mewn rhai achosion cynigir iawndal. Bydd allweddi actifadu'r drwydded danysgrifio yn caniatáu cyfnod penodol i ddefnyddwyr gael mynediad i'r gwasanaeth meddalwedd a ddarparwn.
 • Ni ddylai defnyddwyr gofrestru allwedd newydd nes bod eich amser tanysgrifio gweithredol cyfredol yn dod i ben. Nid yw'r cyfnodau amser tanysgrifio yn pentyrru ond byddant yn rhedeg ar yr un pryd os yw mwy nag 1 allwedd wedi'i chofrestru ar yr un cyfrif. Ni fyddwn yn addasu / ychwanegu amser tanysgrifio i gyfrifon defnyddwyr o dan unrhyw amgylchiadau os gwnaethoch actifadu mwy nag 1 allwedd yn ystod cyfnod amser tanysgrifio actifadu.
 • Yn achos cwsmer sydd am newid gwasanaeth, bydd yn destun “ffi newid” 20-40 USD yn ogystal â rhaid talu’r gwahaniaeth pris. NI ddarperir newid allweddi fel arfer a mater i Weinyddwyr y wefan yw dewis ym mha sefyllfaoedd y gellir cymhwyso hyn. Felly ni all cwsmer ddisgwyl gallu newid gwasanaethau trwy ei gyfnod tanysgrifio.
 • Eich cyfrifoldeb chi eich hun yn llwyr yw unrhyw un o'ch cyfrifon gêm, cyfrifon ar-lein, gemau, allweddi a chyfrifiadur. Os ydych chi'n defnyddio neu'n cam-drin ein meddalwedd ac yn cael eich gwahardd, mae'n cael ei ystyried yn gyfrifoldeb i chi'ch hun.
 • Ar ôl prynu'r feddalwedd byddwch yn derbyn allwedd, a'r cyfle i lawrlwytho'r meddalwedd. Ar ôl i chi dderbyn / gweld yr allwedd ni chynigir unrhyw ad-daliadau.
 • Caniateir trosglwyddo'r allwedd i bobl eraill, trwy wneud hyn ond bydd amser yn cael ei dynnu'n awtomatig o'ch allwedd trwydded.
 • Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio a yw'r cynnyrch yn gydnaws â'ch cyfrifiadur, hy mae pob cynnyrch Intel yn gweithio gyda CPUau Intel yn unig wedi'u nodi'n glir ar dudalennau'r cynnyrch. Ni roddir ad-daliadau neu ni chynigir unrhyw allweddi newydd ar gyfer cynhyrchion eraill os gwnewch y camgymeriad hwn. Os nad ydym wedi cyflwyno'r allwedd ar y siawns a'ch bod yn sylwi ar hyn, byddwn yn cynnig cynnyrch arall i chi os yw'r pris yr un peth neu'n llai na'r hyn a dalwyd.
 • Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio statws y cynnyrch, ni fyddwn yn rhoi ad-daliadau os yw'r cynnyrch yn all-lein neu'n profi. Bydd yn rhaid i chi aros nes bydd y cynnyrch yn ôl ar-lein neu byddwn yn cynnig cynnyrch arall i chi os yw'r un pris neu'n rhatach.
 • Rydym yn cadw'r hawl i dynnu unrhyw nodwedd o unrhyw un o'r cynhyrchion ar unrhyw adeg. Rydyn ni'n gwneud hyn oherwydd eich cadw chi'n ddiogel yn y gêm. Rydym yn gweithio'n galed i ddod â'r nodweddion yn ôl ond yn ystod eich amser gellir tynnu un neu ddwy nodwedd. Cysylltwch â chefnogaeth trwy sgwrs fyw i ddarganfod a yw unrhyw nodweddion yn cael eu tynnu cyn eich pryniant, os ydych chi'n prynu a bod rhai nodweddion yn cael eu tynnu, rydyn ni'n cadw'r hawl i beidio â rhoi ad-daliad.
 • Gwiriwch gyda livechat / cefnogaeth i weld a yw'r cynnyrch mewn stoc, os nad yw mewn stoc, gall gymryd hyd at 1-2 ddiwrnod busnes i'w gyflawni mewn amgylchiadau prin, fel rheol trosglwyddir yr allwedd ar unwaith neu o fewn ychydig oriau neu funudau .

Prisio, Taliad, Ad-daliadau_____________________________ 

 • Mae angen cyfrif Paypal, y mae gennych hawl i'w ddefnyddio, ar gyfer unrhyw gyfrif talu neu allwedd.
 • Mae angen Mastercard, Visa, Amex neu ddulliau talu amgen y mae gennych hawl i'w defnyddio, ar gyfer unrhyw gyfrif talu neu allwedd.
 • Os byddwch chi'n cofrestru ar gyfer cyfrif talu, byddwch chi'n cael bil bob mis, bob chwarter neu bob blwyddyn yn dibynnu ar y cynllun a ddewiswyd, gan ddechrau ar y diwrnod y gwnaethoch chi awdurdodi tanysgrifiad cylchol trwy Paypal neu drwy Mastercard, Visa, Amex neu daliad amgen.
 • Mae'r holl daliadau trwy Paypal & Mastercard, Visa, Amex neu daliad amgen ar gyfer tanysgrifiadau rhithwir, na ellir eu had-dalu i'n fforwm. Ar ôl i chi gyrchu ein fforwm preifat neu feddalwedd rithwir, rydych wedi derbyn gwerth llawn eich pryniant.
 • Gan fod yr holl bryniannau ar gyfer tanysgrifiadau fforwm rhithwir a meddalwedd rithwir, ni dderbynnir unrhyw ffurflenni.
 • Ni ellir ad-dalu'r taliadau a wnewch ac fe'u biliau ymlaen llaw. Ni fydd unrhyw ad-daliadau o unrhyw fath na chredydau yn y dyfodol am ddefnydd rhannol o'r gwasanaeth.
 • Wrth gyrchu ein fforymau preifat, neu gyrchu ein meddalwedd rithwir sydd angen cyfrif talu, rydych wedi derbyn gwerth llawn eich tanysgrifiad ac ni fyddwch yn gymwys i gael unrhyw ad-daliad neu gredyd.
 • Nid yw'r holl ffioedd yn cynnwys unrhyw fath o drethi, ardollau neu ddyletswyddau a osodir gan awdurdodau trethu.
 • Ni fydd y Gwasanaeth yn gyfrifol am unrhyw golled cynnwys neu nodweddion neu anallu i gyflawni tasgau sy'n deillio o israddio'r cyfrif.

Canslo a Therfynu___________________________

 • Yr unig ffordd i ganslo unrhyw danysgrifiad cylchol i'r Gwasanaeth yw trwy'r Paypal neu Trwy ein prosesydd talu.
 • Ar ddiwedd eich tanysgrifiad taledig, bydd eich cyfrif yn cael ei israddio i aelodaeth am ddim.
 • Mae'r Gwasanaeth yn cadw'r hawl i wrthod gwasanaeth i unrhyw un am unrhyw reswm ar unrhyw adeg.
 • Mae gan y Gwasanaeth yr hawl i derfynu'ch cyfrif. Bydd hyn yn arwain at ddadactifadu neu ddileu eich cyfrif a byddwch yn cael eich atal rhag cael mynediad i'r gwasanaeth.

___________________________________________________________

Ni fydd methiant y Gwasanaeth i arfer neu orfodi unrhyw hawl neu ddarpariaeth yn y Telerau Gwasanaeth yn ildio hawl neu ddarpariaeth o'r fath. Mae'r Telerau Gwasanaeth yn cynnwys y cytundeb cyfan rhyngoch chi a'r Gwasanaeth ac yn llywodraethu eich defnydd o'r Gwasanaeth, gan ddisodli unrhyw gytundebau blaenorol rhyngoch chi a'r Gwasanaeth.

Mae'r Gwasanaeth yn cadw'r hawl i ddiweddaru a newid y Telerau Gwasanaeth o bryd i'w gilydd heb rybudd. Mae unrhyw newidiadau neu ddiweddariadau a wneir i'r cais yn ddarostyngedig i'r Telerau Gwasanaeth hyn. Bydd parhau i ddefnyddio'r gwasanaeth ar ôl i newidiadau neu ddiweddariadau o'r fath gael eu gwneud yn gyfystyr â'ch caniatâd i'r diweddariadau a / neu'r newidiadau hynny.

Beth bynnag mae gennych gwestiwn ynglŷn â'r telerau gwasanaeth hyn, gallwch ei e-bostio at [email protected]